ماهیت نشان شیرازهنشان شيرازه جايزه اي است که هر دو سال به «شکل» (فيزيک) کتاب هاي منتشر شده و پديدآورندگان هنري آن (تيم طراحي)، بر مبناي ارزش هاي توأم «زيبايي» و «عملکرد» اهدا مي شود.
از آن جايي که طراحي يکپارچه کتاب، باز شدن نقش مدير هنري و حُسن همجواري عوامل هنري کتاب، در سالهاي اخير، در مسير نزديک شدن به جايگاه اصلي و مهم خود است نشان شيرازه مي تواند هر دو سال و با توجه به واقعيت هاي طراحي کتاب، و فضاي مسلط دوره  برگزاري، فهرست جوايز خود را به جريان حرفه اي و زير شاخه هاي فعال آن تنظيم کند.
بخش هاي مسابقه دوسالانه
بخش مسابقه «پيکره کتاب» (کتاب برتر به عنوان پيکره اي واحد و يکپارچه)
۱. برترين طراحي «کتاب تصويري» Picture Book
۲. برترين طراحي «کتاب مصوّر» Illustrated Book
۳. برترين طراحي «کتاب غير تصويري»
۴. برترين طراحي «کتاب علمي ـ آموزشي»
۵. برترين «مدير هنري نشر»
۶. برترين «ناشر حامي طراحي کتاب»
بخش مسابقه « اجزاي کتاب» (اجزاي کتاب هايي که کل کتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمي شوند.)
۱. برترين طراحي گرافيک «جلد کتاب» با تصوير (تصويرسازي و عکاسي)
۲. برترين طراحي گرافيک «جلد کتاب» با نوشتار (خوشنويسي و تايپوگرافي)
۳. برترين طراحي گرافيک «متن» در صفحه آرايي کتاب هاي گروه سني کودک و نوجوان
۴. برترين طراحي گرافيک «متن» در صفحه آرايي کتاب بزرگسال
جايزه ها
۱۱.برگزيدگان بخش مسابقه «پيکره  کتاب»
الف: جايزه برترين طراحي «کتاب تصويري»، برترين طراحي «کتاب مصوّر»، برترين طراحي «کتاب غير تصويري» و برترين طراحي «کتاب علمي ـ آموزشي» عبارت است از:
«نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي۴۰ ميليون ريالي» به هريک از پديدآورندگان هنري در هر کتاب (مدير هنري، طراح گرافيک جلد و متن، تصويرگر، عکاس و ...)
«ديپلم افتخار» و «خريد کتاب برگزيده از ناشر تا سقف ۶۰ ميليون ريال»
ب جايزه «برترين مدير هنري نشر» عبارت است از:
«نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه  نقدي ۶۰ ميليون ريالي»
ج جايزه  «برترين ناشر حامي طراحي کتاب» عبارت است از:
«نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «خريد کتاب از ناشر تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال»
۲. برگزيدگان بخش مسابقه  «اجزاي کتاب»
«ديپلم افتخار» و «جايزه  نقدي۴۰ ميليون ريالي» به برترين پديدآورندگان هنري در ۵ رشته اين بخش.
۳. تقديرشوندگان
«لوح تقدير» و «جايزه نقدي ۱۵ ميليون ريالي» به يک نفر در ۵ رشته بخش اجزاي کتاب
۴. برگزيدگان بخش نظري «ارائه مقاله»
جايزه برترين مقاله عبارت است از «ديپلم افتخار» و «جايزه نقدي۸۰ ميليون ريالي»
«لوح تقدير» و «جايزه نقدي ۱۵ ميليون ريالي» به ۳ مقاله تقديرشده در بخش نظري