ماهیت نشان شیرازهنشان شیرازه جایزه ایی است که هر سال ، به «شکل» (فیزیک) کتاب های منتشر شده و پدیدآورندگان هنری آن (تیم هنری) ، بر مبنای ارزش های توأم «زیبایی» و «عملکرد» ، اهدا می شود .
از آنجایی که طراحی یکپارچه ی کتاب ، بارز شدن نقش مدیر هنری حسن هم جواری عوامل هنری کتاب ، در سال های اخیر ، در مسیر نزدیک شدن به جایگاه اصلی و مهم خود است ، نشان شیرازه می تواند هرسال و با توجه به واقعیت های کتاب آرایی(Book Desgin) و فضای مسلط دوره ی برگزار ، فهرست جوایز خود را با جریان حرفه ای زیر شاخه های فعال آن ، تنظیم کند .
برگزار کننده توجه دارد که تصویرسازی در کتاب های تصویری (Picture Book) گروه سنی کودکان ، با وجود اینکه در ظاهر بخشی از فیزیک و عوامل زیبایی شناسی کتاب است ، در اصل و در عمل ، به مثابه ی « محتوا» عمل میکند . از این رو ، هیأت داوران توجه خواهد داشت که در معیار های داوری کتاب های تصویری ، رویکرد متفاوت با داوری سایر ژانرهای تصویرگری را در نظر بگیرد .
بخش های مسابقه ی سالانه
بخش مسابقه ی «پیکره ی کتاب»
(کتاب برتر- به عنوان پیکره ایی واحد و یکپارچه)
1. برترین «کتاب تصویری» (Picture Book) در گروه سنی خردسال و کودک
2. برترین «کتاب مصور» (Illustrated Book) در گروه سنی نوجوان
3. برترین «کتاب مصور» (Illustrated Book) در گروه سنی جوان و عمومی
4. برترین «کتاب غیرتصویری» در گروه سنی نوجوان
5. برترین «کتاب غیرتصویری» در گروه سنی جوان و عمومی
6. برترین کتاب «علمی- آموزشی» در گروه سنی کودک
7. برترین کتاب «علمی- آموزشی» در گروه سنی نوجوان
8. برترین کتاب «علمی- آموزشی» در گروه سنی عمومی
9. برترین کتاب «گنجینه» ( مجموعه ی آثار هنرمندان ، مکان های تاریخی ، مخزن هنری موزه ها و . . . )
10. برترین کتاب « نفیس » ادبیات کهن فارسی
11. برترین « مدیر هنری نشر » از میان همه ی گروه های سنی
12. برترین « ناشر حامی کتاب آرایی » از میان همه ی گروه های سنی
بخش مسابقه ی « اجزای کتاب » (اجزای کتاب هایی که کل کتاب ، به عنوان اثر برتر شناخته نمی شود)
1. برترین « تصویرگر موتیف های متن» از میان همه ی گروه های سنی
2. برترین « تصویرگر جلد » در گروه سنی نوجوان
3. برترین « طراح گرافیک جلد » در گروه سنی نوجوان
4. برترین « طراح گرافیک جلد » در گروه سنی جوان و عمومی
5. برترین « طراح گرافیک متن » در صفحه آرایی کتاب های گروه سنی نوجوان
6. برترین « طراح گرافیک متن » در صفحه آرایی کتاب های گروه سنی جوان بزرگسال
7. برترین « طراح قلم (فونت) متن» از میان همه ی گروه های سنی
8. برترین « عکاس» کتاب های گنجینه
9. برترین « خوشنویس» کتاب متن