ثبت نام پدید آورنده هنری
با تکمیل فرم ثبت نام خود در سایت کتاب سال می توانید کتاب خود را ارسال و از امکانات دیگر این وب سایت استفاده نمایید.

ثبت نام 


ثبت نام ناشر
در صورتی که ناشر، شرکت، موسسه، پژوهشگاه، موسسه انتشاراتی و .. هستید می توانید با عنوان حقوقی خود در سایت کتاب سال ثبت نام کنید.

ثبت نام